CAP, Inc. soti nan Explica Media sou Vimeo.

Pwogram Asistans pou Kolèj, Inc. (CAP, Inc.) se yon òganizasyon san bi likratif ki opere ak koperasyon konplè Fondasyon Miami-Dade County ak Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County. CAP, Inc. ede elèv Lekòl Leta Miami-Dade County ki te fatige tout avni asistans finansye (federal, leta ak enstitisyonèl), men ki toujou gen bezwen siyifikatif pou yo patisipe nan kolèj chwa yo.

 

An 1977, Sistèm Lekòl Piblik Miami-Dade County te kòmanse yon pwogram konsiltatif pilòt avèk konseye asistans a tan pasyèl. Yo te nan sistèm lekòl la travay avèk ede elèv yo jwenn opòtinite èd finansye potansyèl yo. Ane annapre a, CAP, Inc. te fonde pou sipòte Pwogram Asistans Pou Kolèj Lekòl Piblik Miami-Dade County (CAP) ak bous detid prim pou gradye nan bezwen. CaP inogirasyon an, Inc. Komisyon Konsèy la enkli G. Holmes Braddock, Fondatè CAP ak yon manm fondatè CAP, Inc. Braddock se tou pi long k ap sèvi manm Komisyon Konsèy Lekòl Lasante.