Fondasyon an te kreye pwogram Lidè Miami an 2011 pou devlope konpetans lidèchip ak konpetans jesyon nan lidè san bi likratif nan Greater Miami. Pandan deseni ki te vin apre a, nou te kapab bay sibvansyon pou prèske 70 lidè san bi likratif ki te pèmèt yo ale nan pwogram edikasyon egzekitif nan Greater Miami ak toupatou nan peyi a.

 

Avèk aparisyon nan pandemi kowonaviris an 2020, nou te pran yon poz pwogram nan, kòm patnè nou yo nan inivèsite lokal ak nasyonal te adapte sa ki te eksperyans an pèsòn nan nouvo fòma vityèl. Fondasyon an ap travay pou rete pwòp apwòch nou pou konstwi kapasite lidè nan kominote san bi likratif nou an ki ka bay tou de konesans enpòtan ak yon eksperyans rich.

 

Tande pale de Lidè Miami sou eksperyans yo:

T.J. Nwa

Sara Vètyè

Sabrina Tassy-Lewis

Nelson Hincapie